Vuokrausehdot

1 § Sähköavusteisen maastopyörän vuokrausehdot ja -säännöt määritellään näissä vuokrausehdoissa, vuokraussopimuksessa sekä Suomen lainsäädännössä. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen asiakas sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

2 § Vuokratut pyörät kaikkine varusteineen on yrityksen Pyörä ja pienkone K. Vuorela omaisuutta. Jäljempänä näissä vuokrausehdoissa yrityksestä Pyörä ja pienkone K. Vuorela käytetään nimitystä vuokralle antaja.

3 § Pyörän vuokraavasta henkilöstä käytetään nimitystä asiakas.

4 § Asiakkaana voi toimia myös yritys, yhdistys tai muu yhteisö. Tällöin on nimettävä vastuuhenkilö joka vastaa vuokrauksesta.

5 § Asiakas ei saa luovuttaa pyörää kolmannelle osapuolelle.

6 § Pyörän vienti Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

7 § Vuokrahinta maksetaan kokonaisuudessaan etukäteen varauksen yhteydessä, ennen vuokrauksen alkamista.

8 § Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan poikkeuksetta ennen pyörän luovuttamista voimassa olevasta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (EU-ajokortti, henkilökortti tai passi). Asiakas suostuu että henkilöllisyystodistuksesta otetaan vakuudeksi valokuva.

9 § Pyörän vuokraavan asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakas voi luovuttaa pyörän alle 18- vuotiaalle huollettavalleen. Pyörää tulee käyttää vuokraavan asiakkaan valvonnassa.

10 § Jos pyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, on asiakas velvollinen maksamaan myöhästymismaksun 25 € jokaiselta alkavalta tunnilta. Jos palautus myöhästyy, on asiakkaan oltava yhteydessä vuokralle antajaan puhelimitse jo etukäteen. Jos asiakas palauttaa pyörän ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.

11 § Allekirjoittaessaan vuokraussopimuksen asiakas on täydessä vastuussa kaikista vahingoista sekä katoamisista, joita vuokratulle pyörälle tai sen varusteille tapahtuu vuokrauksen aikana sekä on täysin tietoinen näistä vuokrausehdoista ja ymmärtää ne.

12 § Pyörän kadotessa tai sen tuhoutuessa käyttökelvottomaksi vastaa asiakas siitä täydestä arvosta ja on velvollinen korvaamaan sen.

13 § Jos vuokrauksen aikana pyörälle tai sen varusteille aiheutuu asiakkaasta tai pyörän käytöstä tai kuljetuksesta johtuvaa vahinkoa, on asiakas velvollinen korvaamaan ne siitä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Näihin kustannuksiin sisältyy varaosat, korjaustyö ja mahdolliset kuljetuskustannukset. Pyörä tarkastetaan mahdollisten vaurioiden varalta yhdessä asiakkaan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen. Asiakas on vastuussa pyörästä luovutuksesta jälkitarkastukseen saakka. Jos pyörälle tai sen varusteille aiheutuu vuokrauksen aikana vahinkoa, on asiakkaan oltava yhteydessä vuokralle antajaan välittömästi vahingon sattumisen jälkeen. Pyörän varusteiksi luetaan myös mahdollisesti erikseen vuokrattu kuljetusteline. Jos pyörälle tai sen varusteille tulee vuokrauksen aikana asiakkaasta johtuvaa pyörän käytön estävää vahinkoa, asiakas ei ole oikeutettu vuokran palautukseen. 

14 § Asiakas vakuuttaa sitoutuvansa huolehtimaan pyörästä äärimmäistä huolellisuutta noudattaen. Pyörää ei suositella jätettäväksi pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Pitempiaikaisissa vuokrauksissa pyörää ei tulisi säilyttää yöaikana valvomatta ulkotiloissa. Pyörä on aina lukittava kun se jätetään valvomatta tai se jätetään kohtuuttoman kauas asiakkaasta. Lukitus on tehtävä mukana tulevalla lukolla, pyörän rungosta, ulkopuoliseen kiinteään kohteeseen. Kaikki irrotettavat lisävarusteet on otettava mukaan pyörä jätettäessä.

15 § Vuokrauksen aikana pyörästä ei saa missään tilanteessa irrottaa siihen kuuluvia alkuperäisiä osia. Akun irrottaminen on mahdollista niin sovittaessa. Pyörän moottorin säätöihin ei saa tehdä muutoksia ilman lupaa.

16 § Varkauden tai liikennevahingon sattuessa asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi viranomaisille (soita 112). Tämän jälkeen on otettava yhteys myös vuokralle antajaan.

17 § Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että kun pyörä on hänelle vuokrattuna, hänellä ei ole oikeuksia vaatia vuokralle antajalta korvauksia itselle tai ulkopuoliselle henkilölle, henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa. Asiakkaan tulee ymmärtää, että vuokratessaan ja käyttäessään pyörää hän tekee sen täysin omalla vastuullaan. Vuokralle antaja ei vakuuta asiakasta henkilö- tai omaisuusvahinkojen varalta. Asiakkaan on huolehdittava itse omasta vakuutusturvastaan.

18 § Vuokralle antaja vastaa pyörän hyvästä teknisestä kunnosta ja vakuuttaa, että pyörä on huollettu säännöllisesti ja se on turvallinen käyttää.

19 § Vuokralle antaja varaa oikeuden olla luovuttamatta pyörää asiakkaalle, joka ei vaikuta luotettavalta, vaikuttaa kykenemättömältä käyttämään pyörää tai huolehtimaan pyörästä äärimmäisellä tarkkuudella. Tällöin asiakkaalle palautetaan vuokrauksesta maksettu summa. Pyörää ei myöskään luovuteta kuljetettavaksi, jos se tapahtuu sähköpyörän kuljettamiseen soveltumattomalla telineellä. 

20 § Asiakkaan tulee pyörällä ajettaessa käyttää Suomen Tieliikennelain mukaisesti kypärää ja valoja, sekä noudattaa liikenne- järjestyssääntöjä.

21 § Jos vuokralle antajalle ilmenee ylitsepääsemätön este luovuttaa asiakkaalle varattua ja maksettua pyörää, ei asiakkaalla ole oikeuksia vaatia minkäänlaisia vahingonkorvauksia. Asiakkaalle palautetaan vuokrauksesta maksettu summa. Ylitsepääsemätöneste on esimerkiksi pyörän katoaminen tai rikkoontuminen sillä tavalla että sitä ei saada korjattua ennen seuraavan vuokrauksen alkamisen ajankohtaa. Ylitsepääsemättömän esteen ilmetessä vuokralle antaja on välittömästi yhteydessä seuraaviin asiakkaisiin.  

22 § Peruutukset varauksista tulee tehdä viimeistään vuokrausta edeltävänä päivänä sähköpostilla tai puhelimitse. Vuokralle antaja varmistaa peruutuksen jolloin etukäteen maksettu vuokrahinta palautetaan asiakkaan tilille. Muussa tapauksessa vuokralle antaja on oikeutettu pitämään varauksen mukaisen maksun.